Regulamin strony

Regulamin gabinetu kosmetycznego

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych oraz piercingu świadczonych w gabinecie kosmetycznym SEREMI Wojciech Serwach, ul. Świętokrzyska 6 A, 88-100 Inowrocław, zwanego dalej „Salonem”.
Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§ 2 Klienci
Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3 Pracownicy
Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4 Higiena i bezpieczeństwo
Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, miejsce zranienia jest dezynfekowane i zabezpieczane opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 5 Świadczenie usług
Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Poczekalnia wraz z recepcją i salonem głównym (manicure) są monitorowane.

§ 6 Płatność
Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów znajduje się w Salonie oraz jest dostępny w Internecie pod adresem: www.seremi.pl
W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub przelew blik na telefon.
Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
W Salonie dostępne są także vouchery.

§ 7 Odpowiedzialność
Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem (do 8 roku życia), które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu pracowników. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
§ 8 Rezerwacje
Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub e-mailowo.
Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§ 9 Reklamacje
Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie do 3 dni w przypadku stylizacji paznokci oraz do 7 dni w przypadku innych zabiegów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
Reklamację składa się w formie pisemnej osobiście lub drogą listowną na adres salonu.
Wszystkie reklamacje zostają rozpoznane w terminie 14 dni.
W przypadku uznania reklamacji w działalności usługowej pierwszym krokiem jest korekta efektu usługi.
W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. Ma prawo do złożenia reklamacji.
Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, a każdy klient jest uświadamiany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.


§ 10 Pozostałe postanowienia
Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu (w razie kontroli sanepidu salon i właściciel zwierzęcia może zostać ukarany mandatem).

§ 11 Postanowienia końcowe
Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
Salon SEREMI działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2023 r.

 

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek. 

Od 1 stycznia 2023 obowiązuje nowelizacja ustawy z 4 listopada 2022 r. o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 poz. 2337).

Serwis prowadzony jest przez: Wojciecha Serwach, prowadzącego działalność gospodarczą: SEREMI Wojciech Serwach, NIP: 556-251-58-58.

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: e-mail seremibizuteria@gmail.com lub nr tel. 799 238 252.

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji. 

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy.

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie.

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://seremi.pl/

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://seremi.pl/, prowadzony przez Wojciecha Serwach.

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu.

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów.

Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie.

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.

Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.

Par. 1 Postanowienia Ogólne

Głównym przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów biżuteryjnych, w tym rękodzieła, z wyłączeniem złota i srebra. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedmiotem działalności Serwisu jest również przedstawienie oferty usług kosmetycznych i fotograficznych, świadczonych przez: SEREMI Wojciech Serwach w lokalu przy ul. Świętokrzyskiej 6A, w Inowrocławiu.

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia na biżuterię w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://seremi.pl/ Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 

Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.

Klient udziela pełnomocnictwa do zawarcia umowy z firmą wysyłkową na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Kupującego. Jeżeli koszt wysyłki będzie niższy od określonego w sklepie, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić różnicę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

   

   1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem podpunktu c).;

   1. wprowadzania i wycofywania Produktów;

   1. przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.

   1. wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony sie nie łączą i nie sumują. Kupony również nie łączą się z obowiązującymi promocjami.

  Zmiany dokonane w trybie d) nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

  Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury (bez VAT). 

  Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

  W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać z e-sklepu dostępnego pod adresem https://seremi.pl/ 

  Zamówienie zostaje zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, pod warunkiem dostępności Produktów.

  W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

  (i) oczekiwania na realizację Zamówienia;

  (ii) odstąpienia od Zamówienia;

  (iii) Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

  Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

  W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

  W przypadku biżuterii ręcznie wyrabianej czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych. O czym Sprzedawca poinformuje Kupującego droga mailową.

  Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera zamówionych produktów.

  Par. 3 Płatności

  Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

  Serwis – sklep internetowy przewiduje następujące rodzaje płatności:

  Przelew bankowy: zwykły przelew oraz płatności online Hotpay.

  Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

  Płatności za usługi kosmetyczne można dokonywać na miejscu, w gabinecie, gotówką lub Blikiem na telefon.

  Płatności za usługi fotograficzne można dokonywać przelewem, gotówką lub Blikiem.

  Par. 4 Procedura Reklamacyjna

  Wszelkie reklamacje biżuterii należy składać na adres poczty elektronicznej: seremibizuteria@gmail.com 

  Sklep internetowy Seremi nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Towarów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Towarów na różnych urządzeniach elektronicznych. Dotyczy to również różnic wynikających ze specyfiki towaru, tj. np. struktury użytego materiału, czego przykładem są kamienie.

  Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego produktu.

  W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

  Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta.

  W pierwszej kolejności Kupującemu przysługuje możliwość wymiany lub naprawy towaru. Sprzedawca ma pełną swobodę w granicach prawa, tzn. może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy i na odwrót.

  Jeżeli Sprzedawca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy.

  Od chwili wprowadzenia dyrektywy towarowej (SGD) pojęcia „wada fizyczna” i „wada prawna” zostały zastąpione pojęciem „niezgodności z umową”.

  Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową są: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, cechy towaru, użyteczność do celu, do jakiego zazwyczaj używa się tego towaru.

  W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  Odchodzi się od takich pojęć jak wada fizyczna i prawna na rzecz niezgodności towaru z umową.
  Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności  za brak zgodności towaru z umową tylko wtedy, gdy wyraźnie poinformował konsumenta, że dana cecha towaru odbiega od wymogów. Pod warunkiem, że konsument taką informację przyjmie i zaakceptuje,

  Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z Serwisu

  Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń. 

  Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania ze Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Sklepu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

  Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

  Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. 

  Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. 

  W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

  Par. 7 Postanowienia końcowe

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

  b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

  c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

  Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

    

    1. a) telefon: 799 238 252

    1. b) email: seremibizuteria@gmail.com

    1. c) pisemnie na adres: Wojciech Serwach, ul. Świętokrzyska 6A, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, Polska. 

   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

   Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2023r.

   Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

     

     1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

     1. mediację,

     1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

     1. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

    ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]: 

    ______________________________________

    – Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

    ___________________________________________________________________

    – Data zawarcia umowy(/odbioru): ___________________________________________________

    – Imię i nazwisko konsumenta: 

    ___________________________________________________

    – Adres konsumenta: 

    _____________________________________________________________

    – Podpis konsumenta: 

    ____________________________________________________________

    – Data: ___________________________________________________________________

    Shopping Cart